Slider

บริษัท คอนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

Konxz Corporation Co.,Ltd

ความเป็นมาของบริษัท

     บริษัทคอนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 มีนาคม 2561 ดำเนินธุรกิจผลิตปุ๋ยเคมี และนำเข้าวัตถุดิบแม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพมาตรฐาน คัดสรรแล้วจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้เกษตรกรไทย ได้ใช้ปุ๋ยที่ดี มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม

คุณ กิติพงศ์ ผ่องแผ้ว
(กรรมการผู้จัดการ)

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

     1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของปุ๋ยเคมีให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเกษตรกร ในปัจจุบันและอนาคต
     2.ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตสูงสุด เพื่อช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย
     3.ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คุณ กิติพงศ์ ผ่องแผ้ว
(กรรมการผู้จัดการ)

คุณ รัฐธีร์ พุฒิบวรเศรษฐ์
(ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย)

คุณ ประจักษ์ รักษาภูมิ
(ผู้จัดการฝ่ายขาย)

คุณ อนุสรณ์ สมศรีรื่น
(ฝ่ายส่งเสริมงานขาย)

คุณ ชัยณรงค์ รัตนโสภณ
(ฝ่ายส่งเสริมงานขาย)

คุณ สุภาวดี นวลพลับ
(ฝ่ายประสานงานขาย)

คุณ อนิรุต บุญคง
(ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผลิตภัณฑ์

1_9-3-9
2_18-4-5
3_25-7-7
4_30-0-0
5_15-15-15
6_15-7-18
7_20-8-20
8_12-6-24
9_14-7-35
9_14-7-35
10_8-24-24
10_8-24-24
11_0-0-60
12_TadRhan

ตัวอย่างเเละที่มาของเเม่ปุ๋ย

UREA
46-0-0

PHOSPHORUS
18-46-0

POTASSIUM
0-0-60