ข้าว
ข้าวโพด
ทุกสูตร
ปาล์ม
ผลไม้
ผัก
มัน
ยาง
อ้อย

บริษัท คอนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

Konxz Corporation Co.,Ltd

ความเป็นมาของบริษัท

     บริษัทคอนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 มีนาคม 2561 ดำเนินธุรกิจผลิตปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมี นำเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน คัดสรรแล้วจากทั่วมุมโลก เพื่อให้เกษตรกรไทย ได้ใช้ปุ๋ยที่ดี มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม

คุณ กิติพงศ์ ผ่องแผ้ว
Kittipong Pongpaew
( Managing Director )

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน”

เจตนารมณ์

     1.ให้บริการขายสินค้า ด้วยทีมงานขายมืออาชีพ
     2.รักษาไว้ ซึ่งคุณภาพสินค้า ให้ได้มาตราฐานสูงสุด สูงสุด
     3.คงไว้ ซึ่งราคาสินค้า ให้เป็นธรรม แก่พี่น้องเกษตรกร
     4.คืนเงิน 5% ของกำไรสุทธิ เพื่อทำประโยชน์ ให้กับสังคม

คุณ กิติพงศ์ ผ่องแผ้ว
Kittipong Pongpaew
( Managing Director )

คุณ รัฐธีร์ พุฒิบวรเศรษฐ์
Rattee Phuttibowornset
( Senior Sales Manager )

คุณ ชณันญา ไชยสิทธิ์
Chananya Chaiyasith
( Sales Manage )

คุณ อนุสรณ์ สมศรีรื่น
Anusorn Somsriruen
( Sales Executive )

คุณ ชัยณรงค์ รัตนโสภณ
Chainarong Rattanasophon
( Sales Executive )

คุณ อนิรุต บุญคง
Aniroot Boonkhong
( Sales Executive )

คุณ พัชร สิทธิสมาน
Patchara Sitthisaman
( Sales Executive )

คุณอินธุอร ทองปลอด
Intuon Thongplod
( Sale Coordinator )

คุณวฤนดา ทับทิมทอง
Waruenada Tabtimthong
( Accounting Manager )

คุณ เกตตะวัน อินทรักษ์
Kettawan Intharak
( Website Konxz )

ผลิตภัณฑ์

30
21-0-0
4_30-0-0
11_0-0-60
30
30
11_0-0-60
1_9-3-9
2_18-4-5
22-3-3
3_25-7-7
5_15-15-15
6_15-7-18
15-3-22
7_20-8-20
10_8-24-24
8_12-6-24
9_14-7-35
	
แมกนีเซียม+10MgO+14S
12_TadRhan
10_8-24-24
9_14-7-35
11_0-0-60
30
14-10-30
9_14-7-35
11_0-0-60
30
14-10-30

ตัวอย่างเเละที่มาของเเม่ปุ๋ย

UREA
46-0-0

PHOSPHORUS
18-46-0

POTASSIUM
0-0-60