sugar-cane-276242_1280

ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย

สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
สูตรปุ๋ย 18-4-5 หรือ 22-3-3 หรือ 25-7-7
ระยะแรก รองพื้น บำรุงตอ เร่งการเจริญเติบโต
30 - 50 กิโลกรัม/ไร่
สูตรปุ๋ย 15-3-22 หรือ 12-6-24 หรือ 20-8-20
ระยะที่ 2 เพิ่มความหวาน เพิ่มน้ำหนัก
30 - 50 กิโลกรัม/ไร่