pho-palm

ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน

สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
สูตรปุ๋ย 18-4-5 หรือ 22-3-3 หรือ 25-7-7
ระยะแรก อายุ 1 ปี
1.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี
สูตรปุ๋ย 15-3-22 หรือ 12-6-24
ระยะที่ 2 อายุ 3-4 ปี และหลังเก็บเกี่ยวเพื่อฟื้นฟูลำต้น
3.5 - 6 กิโลกรัม/ต้น/ปี
สูตรปุ๋ย 14-7-35 หรือ 0-0-60
ระยะที่ 3 อายุ 5 ปีจนถึงระยะเกี่ยวผลผลิต
5 - 7.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี

แนะนำ : ควรเเบ่งใส่ 3 ครั้งต่อปี