newfruit

ปุ๋ยสำหรับผลไม้

สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
สูตรปุ๋ย 18-4-5 หรือ 22-3-3 หรือ 15-15-15
ระยะแรกหลังปลูกบำรุงต้น บำรุงใบ เร่งการเจริญเติบโต
1 - 2 กิโลกรัม/ต้น
สูตรปุ๋ย 8-24-24
ระยะที่ 2 เร่งการแตกตาดอก บำรุงดอก สะสมอาหาร
1 - 2 กิโลกรัม/ต้น
สูตรปุ๋ย 12-6-24 หรือ 15-3-22
ระยะที่ 3 บำรุงผลผลิต ขยายขนาด เพิ่มรสชาติ เพิ่มน้ำหนัก
1 - 2 กิโลกรัม/ต้น