Close up of paddy rice plant.

ปุ๋ยสำหรับนาข้าว

สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
สูตรปุ๋ย 30-0-0 หรือ 18-4-5 หรือ 22-3-3
ระยะแรก เร่งต้น แตกกอเขียวทนเขียวทาน
30 - 50 กิโลกรัม/ไร่
สูตรปุ๋ย 15-7-18 หรือ 15-3-22
ระยะที่ 2 ข้าวตั้งท้อง รับรวง เพิ่มน้ำหนัก
30 - 50 กิโลกรัม/ไร่