pho-rubber

ปุ๋ยสำหรับยางพารา

สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
สูตรปุ๋ย 18-4-5 หรือ 22-3-3 หรือ 25-7-7
อายุต้นยาง 1 ปี
อายุต้นยาง 2 - 4 ปี
อายุต้นยาง 5 - 6 ปี
250 - 400 กรัม/ต้น
350 - 600 กรัม/ต้น
400 - 750 กรัม/ต้น
สูตรปุ๋ย 15-7-18 หรือ 15-3-22 หรือ 20-8-20
ระยะบำรุงต้น เพิ่มคุณภาพ เพิ่มปริมาณ เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง น้ำหนักดี
1.5 กิโลกรัม/ต้น